Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA – Proposició de llei de les associacions de consumidors de cànnabis

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · quart període · número 439 · dijous 15 de juny de 2017

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de les associacions de consumidors de cànnabis 202-00090/10

> Informe de la Ponència de la Comissió de Salut, p.12

> Dictamen de la Comissió de Salut, p.82

> Esmenes reservades per a defensar en el Ple, p.99

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA – Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis