Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

La Llei Catalana de les associacions de consumidors de cànnabis queda suspesa pel TC

Recurs d’inconstitucionalitat n.o 5003-2017, contra la Llei del Parlament de Catalunya 13/2017, de 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

El Ple del Tribunal Constitucional, per providència de 28 de novembre actual, ha acordat admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat núm. 5003-2017, promogut pel President del Govern, contra la Llei del Parlament de Catalunya 13/2017, de 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis. I es fa constar que pel President del Govern s’ha invocat l’art. 161.2 de la Constitució, la qual cosa produeix la suspensió de la vigència i aplicació de la llei impugnada des de la data d’interposició del recurs –13 d’octubre de 2017–, per a les parts del procés, i des de la publicació del corresponent edicte en el «Butlletí Oficial de l’Estat» per als tercers.

 

Disposición 14161 del BOE núm. 294 de 2017